קורס יסודות החקלאות האורגנית הלכה למעשה

הקורס יתקיים בזום ויכלול סיורים בשטח אצל החקלאים

התחלת הקורס 23.6.2021 סיום הקורס 24.11.2021

שעות לימודים בזום 16:00 - 14:00

סה"כ 22 מפגשים