פנייה לקבלת עמדות הציבור

פנייה לקבלת עמדות הציבור - צוות לבדיקה ולגיבוש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית

בעקבות החלטת ממשלה 213 בנושא הגברת התחרות בחקלאות, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ומשרד האוצר פונים לקבלת עמדת הציבור בעניין פערי התיווך בהפצת פירות וירקות לצרכן.

 1. בהתאם להחלטת ממשלה 213 "תכנית להגברת התחרות בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה" מיום 2.8.2021, מינו שרי האוצר, הכלכלה והתעשייה והחקלאות ופיתוח הכפר ביום 30.9.2021 צוות לבדיקה ולגיבוש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית (להלן: "הצוות"). על הצוות הוטל לנתח את שרשרת האספקה של פירות וירקות, לבחון חסמים וכשלי שוק שעלולים להביא לפגיעה בצרכן, לרבות פערי תיווך בהפצת תוצרת חקלאית של פירות וירקות ולהמליץ על פעולות לשיפור התחרות ולהורדת יוקר המחיה של פירות וירקות. 
 2. הצוות מזמין בזה את הציבור להעביר אליו את עמדותיו אודות הנושאים כאמור. 
 3. המעוניינים להגיש עמדתם, ישלחו מסמך בדואר אלקטרוני לכתובת: PaareiTivuch@economy.gov.il וזאת עד ליום 16/11/2021. 
 4. הצוות מבקש להבהיר כדלקמן:
  • הפונה יכלול במסמך שיגיש את שמו המלא ופרטי ההתקשרות עמו.
  • אורכו של המסמך לא יעלה על 10 עמודים, בפונט 13, רווח שורה וחצי והוא יכלול את עמדתו השלמה של המגיש.  
  • הצוות רשאי להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לו לצורך גיבוש המלצותיו.
  • הצוות רשאי לפרסם כל חומר שיועבר אליו, לרבות באתר האינטרנט של משרדי הממשלה, ועצם הגשת המסמך לצוות מהווה הסכמה לפרסום כאמור. פונה הסבור כי חלקים מהמסמך כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), יציין במפורש במסמך מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור.  פונה שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים לפרסום המסמך כולו, בהתאם לשיקול דעת הצוות. 
 5. פונה המעוניין להופיע בפני הצוות ולהציג בעל פה את העמדה שכתב, יציין זאת במפורש במסמך. 
 6. הצוות ישקול להזמין את הפונים שביקשו להופיע בפניו, לפי שיקול דעתו ובלבד שהגישו מסמך עמדה מלא, כאמור לעיל.