נוהל תמיכה - עזרה באיסוף מארזים ריקים

נוהל תמיכה - עזרה באיסוף מארזים ריקים של תכשירים כימיים בחקלאות, לשנים 2023 - 2024

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם תכנית לניהול ולטיפול משקי ומרכזי בתוצרי הלוואי (פסולת) של חקלאות ישראל. במסגרת תכנית זו מייחד המשרד תקציב כולל עד 2 מלש"ח לשנים 2023 - 2024 לאיסוף מארזים ריקים של תכשירים כימיים בחקלאות לשם העברתן למחזור. 
בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה ניתן להגיש עד ליום 7.12.22, יג' בכסלו תשפ"ג.
בקשת התמיכה תוגש באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות (מערכת תאנ"ה), בקישור  https://tmi.moag.gov.il
פניות בנושאים הנוגעים לאופן השימוש במערכת התמיכות המרכזית, יופנו למוקד השירות והתמיכה של משרד החקלאות, בטל' 6016* .
פניות בנושאים מקצועיים הנוגעים לנוהל זה, יופנו לגב' ציפי פרידקין בדוא"ל tsipip@moag.gov.il  טלפון: 03-9485799.