נוהל לתמיכה ישירה במגדלי זיתים לשמן – לשנים 2023 - 2024

משרד החקלאות ומשרד האוצר חתמו ביום 17 באוקטובר 2023 על סיכום בין-משרדי בעניין ענף שמן הזית.

על מנת לסייע למגדלים המקומיים להתמודד עם הפחתת המכסים על מוצר זה, קובע הסיכום הבין-משרדי כי יתוקצבו 30 מיליון ₪ לשנה החל משנת 2023 ואילך, לטובת תמיכה ישירה במגדלי זיתים לשמן. עוד נקבע כי מאחר שהסכום לשנת 2023 מחושב בהתאמה למועד הפחתת המכס בפועל, הרי שסכום זה יעמוד על 9.6 מיליון ₪, אשר יתווספו לסכום התמיכה לשנת 2024, כך שסך התמיכה לשנת 2024 תעמוד על 39.6 מיליון ₪.

בהתאם לסיכום הבין-משרדי, התמיכה הישירה תחולק למגדלי זיתים לשמן בהתאם לטכנולוגיית הגידול (בעל ושלחין) ובהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי משרד החקלאות.
מצ"ב נוהל לתמיכה ישירה במגדלי זיתים לשמן.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה החל מיום ה-2.7.2024 עד ליום ה-15.8.2024, באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות - מערכת ה"תאנה".