נוהל תמיכה במרכזי מבקרים ובעסקים קטנים במרחב הכפרי לשנים 2022 - 2023

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הינו המשרד הממשלתי האחראי לפיתוח הכפר בישראל, וזאת בצד האחריות לחקלאות ישראל. המושג "פיתוח הכפר" מבטא את מעורבות המשרד בתכנון ופיתוח ההתיישבות הכפרית, במטרה לקדם את החקלאות בישראל, הן באופן ישיר, הן באמצעות קידום הכלכלה במרחב הכפרי כהשלמה לעיסוק בחקלאות ובהרמוניה עמה, והן באמצעות הכשרת הלבבות בציבור הכללי לאהבת החקלאות והמרחב הכפרי והבנת חשיבותם למשק ולמדינה. 

הפריסה הכלל ארצית של החקלאות והכפר בישראל, חשיבותם למשק הלאומי, ההבדלים בין אזורים גיאוגרפיים שונים (מרכז ופריפריה), החוסן הכלכלי חברתי באזורים שונים, ורמת הטיפול הייחודי הנדרשת ליישובים כפריים שונים, והרגישות הסביבתית המתבקשת במרחבים הפתוחים - מחייבים חשיבה בראייה רחבה, כלל ארצית, הנוגעת לכלל הסוגיות הקשורות לחקלאות, להתיישבות ולמרחב על כל צורות היישוב הנכללות בו.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה צורך ביצירת בסיס כלכלי נוסף על ענפי החקלאות, ביישובים הכפריים וזאת באמצעות תעסוקות משלימות. גיוון התעסוקות (Diversification) במרחב הכפרי מאפשר פעילות כלכלית נוספת במשק החקלאי, פעילות המשתלבת בו ונושאת אופי כפרי, בעדיפות על פני תעסוקות לא חקלאיות אחרות, שאינן בעלות אופי כפרי וע"י שימוש במשאבי הקרקע הקיימים כמקובל במדינות המפותחות. פעילות זו מחזקת את החקלאות ואת העוסקים בה, מקטינה את היוממות, מאפשרת תעסוקה בכפר וחושפת את הכפר והמרחב הכפרי לתושבי הערים.

עיקרי המדיניות לעידוד יזמות כפרית הינם:

  1. עידוד יזמות כפרית הנלוות ומשתלבת בחקלאות ובמרחב הכפרי.
  2. עדיפות לשילוב תיירות במשק החקלאי וביישוב הכפרי.
  3. התרת שימושים המתאימים לאופי הישוב. 
  4. התרת שימושים שאינם פוגעים בסביבה ותואמים למדיניות התכנון.
  5. עידוד היזמות הכפרית בפריפריה כנדבך חשוב בגיוון הפרנסה המקומית בנגב ובגליל.
  6. עידוד היזמות הכפרית באזור המרכז על מנת לחזק החקלאות ובזיקה לשמירת השטחים הפתוחים, בעיקר כמענה לביקושי תיירות יומית. מיקוד בתחומים המשיקים ו/או מבוסס על חקלאות.

הבקשה תוגש באופן מקוון, באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות, בקישור  https://tmi.moag.gov.il.

עד למועד ההגשה ניתן להתייעץ ולהיעזר במחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הרלוונטיים.