נוהל הדור הבא בחקלאות – תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה לשנת 2023

נוהל זה בא לקדם ולבנות את הדור הבא והחקלאים החדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות, וכן לטפל במשקים לא מעובדים בכל הארץ. לשם כך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר יתמכו בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות. למימוש תמיכה זו בשנת 2023 הוקצה למשרד החקלאות תקציב בסך 20 מליון ש"ח.

מטרת הנוהל הינה בין היתר: לעודד חקלאים לא פעילים שהינם בעלי חלקות מוזנחות לחזור לעבודה חקלאית ולעבד את אדמותיהם, לתמרץ כניסת עוסקים חדשים לתחום החקלאות הן לאלו שלא היו בעלי נחלות בעבר [ורכשו משק או קיבלו היתר עיבוד בהתאם להוראות חוק ההתיישבות החקלאית] והן לאלו שהינם בעלי נחלה אך לא עסקו בחקלאות משך זמן כמוגדר בנוהל זה. וכן לתמוך ב"נקלטים חדשים" בפריפריה (שממילא בהיותם "חדשים", לא עסקו בחקלאות בנחלתם החדשה ואשר על כן נמנים על קבוצת החקלאים החדשים). 
בנוהל 5 תתי קטגוריות :

  1. חקלאי חוזר
  2. "חקלאי חדש"  
  3. רוכש משק  
  4. מיזם
  5. נקלטים חדשים בפריפריה

יש להקליד את הבקשות במערכת מנהלת ההשקעות הרגילה בנושא 40.
ניתן להגיש את הבקשות עד יום ג' ה – 31.10.2023.