הזמנה לחקלאים פעילים נעדרי זכאות להעסקת עובדים זרים

הזמנה לחקלאים פעילים נעדרי זכאות להעסקת עובדים זרים בשנת 2022 להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר אחד לשנת 2022

בהתאם לפרסומי האגף לגורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר בשנת 2022 ,חל ביום 29/4/21 .
לפנים משורת הדין ונוכח קיומה של יתרה קטנה של מכסת עובדים זרים לשנת 2022 ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא בזאת לחקלאים פעילים אשר לא הגישו בשנת 2021 בקשה להקצאת עובדים זרים לשנת 2022 ובהתאם הנם נעדרי זכאות להעסקת עובדים בשנה זו, להגיש בקשה לבחינת אפשרות למתן המלצה להעסקת עובד זר בשנת 2022

ניתן להגיש בקשות למחוז עד לתאריך 7/2/22
יודגש כי בגידולים צמחיים על החקלאי לבצע מיפוי טרם הגשת חוברת הבקשה

עובד תאילנדי

עובד תאילנדי