קבצים

http://www.perot.org.il/info/Save_the_date_-_haam_yacol_hashivk_haishir_lavt_ptron_lmshk_hamshphti.pdf