קבצים

http://www.perot.org.il/Perek/Water/ChangeOfDueDateWaterClaimNotice.pdf