צור קשר דף הבית  
חיפוש
היטל בצורת

 

היטל בשל צריכת מים עודפת- הוראת שעה

בשפת העם היטל בצורת

במסגרת הניסיון של רשות המים לצמצם את צריכת המים הביתית והמים לגינון, ועדת הכספים אישרה ביום רביעי ה-8.7.2009 את הוראת השעה, אשר תאושר ע"י הכנסת ב-15/07/2009..

החוק כולו – יתפרסם ברשומות לקראת ה-1.8.09 ונוסחו הסופי הוא שיחייב.

בהמשך נעדכן, ככל שיידרש בפרטים טכניים נוספים, על מנת להקל על התארגנות הישובים.

 

חלק 1: הקיבוץ הקלאסי

 

1.      ההיטל יוטל על הקיבוץ ולא על הפרטים המתגוררים בו.

 

2.      הקיבוץ יתקין מערכות מדידה של כל ענפי החקלאות בשטח הישוב (שטח המחנה).

 

3.      סך הכמות החודשית הפטורה מהיטל לקיבוץ תהיה:  8 מ"ק\נפש לחודש כפול מספר הנפשות המוכר לקיבוץ בתוספת  כמות ההקצאה המותרת לגינון (בחודש השקיה). העקרון המנחה 5 מ"ק לנפש + 3 מ"ק נוספים בגין פחת ושימושים במבני ציבור.

 

4.      הקיבוץ יעביר לרשות המים את מיפוי שטחי הגינון בישוב, כולל חישוב שטחי גינון לפי סוגי צמחייה, הכל לפי דרישת רשות המים לגבי גינון ציבורי ברשויות המקומיות. הנתונים יועברו עד ה-1 בספטמבר. רשות המים תחשב את כמות ההקצאה לגינון על-פי האמור בכללי הקיצוב לעניין הקצאה לגינון ציבורי. (על פי הטבלה הנורמטיבית לכמויות גינון שאושרה ע"י מועצת הרשות כפול אותו מקדם הידרולוגי שנקבע ע"י מנהל הרשות עבור הקצאות לגינון ברשויות מקומיות).

 

5.      כמות ההקצאה לגינון כאמור ברמתה החודשית, תתווסף לכמות הפטורה מהיטל בחודשי ההשקיה המותרים בלבד (להלן בחלק זה– כמות ההקצאה המותרת לגינון ציבורי).

 

6.      במצב בו מופעלת מערכת קיטור מרכזית בקיבוץ, תתווסף כמות של  2.5 מ"ק לנפש לחודש לכמות הפטורה מהיטל.

 

7.      על ההפרש בין הכמות הכללית של הקיבוץ פחות הכמות שנצרכה לחקלאות, לבית, לנוי ולמערכת הקיטור ישלם הקיבוץ היטל בצורת בסך 20 ₪ למ"ק!

 

1.(א )הקיבוץ אופציה ב'

 

על הקיבוץ להתקין מונים בכל הבתים כמו בעיר ובמושב וההיטל יהיה רק על הצריכה העודפת מעל הכמות הפטורה כפול מס הנפשות המוכר. גינון ציבורי כמו בעיר לפי הנחיית רשות המים (לא משלם היטל בצורת). במקרה זה – החישוב יהיה 5 מ"ק לנפש X מספר התושבים. חריגה בפועל ע"פ מדידה - תחוייב בהיטל בצורת בסך של 20 ₪ למ"ק.

 

חלק 2:יישוב שהוא אינו קיבוץ

 

1.      ההיטל יוטל על הצרכנים הביתיים ביישוב.

 

2.      הישוב יתקין אצל כל צרכן מערכות מדידה נפרדות לשימוש החקלאי (חלקות א') ולחלקת המגורים הכוללת את הגינה הצמודה אליה(מונה לבית ולגינה).

 

3.      סך הכמות החודשית הפטורה מהיטל למושב תהיה:  7 מ"ק\נפש כפול  מספר הנפשות המוכר ליישוב.  הרציונל - 5  מ"ק לנפש + 2 מ"ק לנוי שמסביב לבית.

 

4.      חישוב הכמות שנצרכה לצורך ההיטל:   כמו בעיר עלפי קריאת המונים לבתים ולגינון הפרטי .

 

5.      על ההפרש החיובי בין הכמות שנצרכה כאמור בסעיף 4 לכמות הפטורה מהיטל כאמור כאמור בסעיף 3, ישלם הישוב את ההיטל למדינה.

 

6.      הישוב יעביר לרשות המים את מיפוי שטחי הגינון הציבורי בישוב (לא כולל שטחי הגינון הפרטיים הנכללים תחת המדידה של המגורים כאמור בסעיף 2), כולל חישוב שטחי הגינון לפי סוגי צמחייה, הכל לפי דרישת רשות המים לגבי גינון ציבורי ברשויות המקומיות. הנתונים יועברו עד ה-1 בספטמבר. רשות המים תחשב את כמות ההקצאה לגינון על-פי האמור בכללי הקיצוב לעניין הקצאה לגינון ציבורי (על פי הטבלה הנורמטיבית לכמויות גינון שאושרה ע"י מועצת הרשות כפול אותו מקדם הידרולוגי שנקבע ע"י מנהל הרשות עבור הקצאה לגינון ברשויות מקומיות). כמות ההקצאה לגינון כאמור, ברמתה החודשית, תחושב על פי מספר חודשי ההשקיה המותרים בלבד (להלן בחלק זה – כמות ההקצאה המותרת לגינון ציבורי). הכל לפי הוראות רשות המים.

 

7.    כפי שסוכם, אם יוכח למנהל רשות המים כי למרות שישוב עשה כמיטב      יכולתו להתקין את מערכות המדידה עד 1.1.2010, ההתקנה לא הושלמה עד למועד זה, ייקבע מנגנון שיביא בחשבון את המצב המיוחד האמור.

הפרוייקט עצמו – יחייב התקנת 40,000 – 50,000 שעוני מים עד 31/12/09. מנגנון ההחרגה שנבנה בחוק לצורך דחית ביצוע במידה וכושר הביצוע הלאומי לא יתאים ללוחות הזמנים, מצריך אישורי שר האוצר בידיעת שר התשתיות וועדת הכספים של הכנסת – לידי יו"ר רשות המים.

 

8.    ישוב שלא עשה את הנדרש ממנו כדי להתקין את מערכות המדידה עד ליום 1 בינואר 2010, ייכנס אוטומטית למערכת קנסות של 1320 ₪ * מס הנפשות המוכר. (לדוגמא יישוב עם 400 נפש ישלם קנס של 528 אלף שקל לשנה).

 משותף לכל המגזר הכפרי

 

א. תוקף ההיטל החל מ-1.1.2010 בעיר החל מ-15.07.2009

ב.  חובת דיווח – כל יישוב ידווח לרשות המים על מספר הנפשות ביישוב   כולל תעודות זהות ובתנאי שהדווח תואם את מרשם האוכלוסין . לגבי עובדים זרים יש נוהל מוסכם ,בתנאי שהם  מאושרים כחוק.

ג.   תשלום ההיטל הוא חודשי , אין אפשרות קיזוז, ולכן אין אפשרות להחזיר כסף בגין חדשים  עם תשלום ביתר.

ד.  ישובים באיזורים חמים (יישובים מוכרזים לפי החוק) יקבלו תוספת צריכהלכל נפש הפטורה מההיטל:

 

(1)    אם שררו 38  מעלות במשך 20 ימים בשנה תוספת של  1 מ"ק לנפש לחודש למושב ו- 0.5  מ"ק לנפש לחודש לקיבוץ.

(2)    אם שררו 40  מעלות במשך 20 ימים בשנה תוספת של  3 מ"ק לנפש לחודש למושב, ו – 1.5  מ"ק לנפש לחודש לקיבוץ.

 

ה.  גבייה - האחריות על גביית ההיטל היא על אגודת היישוב בלבד ועל האגודה                    להעביר את התשלום בזמן בהתאם לכללים המפורטים בחוק.

ו.       לצורך הגבייה יש לפתוח חשבון בנק נפרד שבו יופקדו כספי ההיטל נטו (במידה ולא צפוי שנה מאסר ליו"ר באגודה) וכן קנס של 100 אלף שקל.

ז.   חלה חובת דיווח לחשב הכללי בגין הגביה והעברת הכספים (דומה מאד למ.ע.מ.) (במידה ולא שנה מאסר ליו"ר האגודה) וכן קנס של 100 אלף שקל.

ח.  לאגודה הזכות לקזז עלויות גבייה בסך של 10% מההיטל בגין הוצאות ביישובים שיש להם מדי מים הכוונה בעיקר למושבים.

בקיבוצים 7.5% בגין הוצאות גבייה.

 

 

 נושאים לטיפול שהם פועל יוצא מההיטל – המלצות שלנו

 

1.    יש לשנות את הכללים של מועצת הרשות , דבר שיאפשר "להיפטר" מהגבייה של ה-150 מ"ק\נפש הנורמטיבית לבית (סעיף 18ד לכללי הקיצוב למים), ולשלם על מים בתעריף ביתי לפי הצריכה בפועל.

ישוב (קיבוץ או מושב) שיפריד את הצריכה הביתית הכוללת (פרטית וציבורית) מהצריכה החקלאית, וידווח על הכמות הנמדדת, יחויב בתעריף ביתי על הכמות הנצרכת לבית בפועל. יש לבנות את כל מנגנון החיוב וההקצאות שיאפשר זאת.

 

2.    שיטת החיובים של חברת מקורות ו/או אגודות המים כתוצאה והשינויים בנוגע לגבייה בגין השימוש במים בתיים וגינון .

 

 

בתודה ובברכה,

 

 

אבשלום (אבו) וילן

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט