צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

פיצול מגרש מנחלה במושב

עודד שמעון עו"ד, אורי פיטוסי עו"ד


על פי החלטה 1 של מועצת מקרקעי ישראל, הנחלה מהווה יחידה אחת שאינה ניתנת לפיצול.  מנגד סכומי המס הנדרשים בעת מכירת נחלה הם גבוהים.


מצב זה גורם להורים רבים שלהם מספר צאצאים להתלבטויות רבות מה לעשות בנחלה וכיצד לחלקה בין צאצאים, מחד הם מעוניינים להשאיר את הנחלה במשפחה ואינם מעוניינים למכור בשל המיסוי הכבד, ומאידך מעוניינים שהנחלה תתחלק בין צאצאים.


הקושי להכריע מוביל משפחות רבות לכך שהם מאפשרות לאחד הבנים או לשניים לבנות ו/או להתגורר בנחלה וזאת ללא הסכם או הסדר כלשהו.


חשוב לדעת שמתן אפשרות לבן/בת מסוים לבנות, להתגורר בנחלה מבלי להגדיר היטב את זכויותיו וחובותיו הן ביחס לבית המגורים והן בקשר לנחלה עלול לגרום לבעיות עתידיות ולהתדיינויות רבות בעתיד בקשר לזכויותיו בנחלה.פיצול מגרש מנחלה


פתרון חלקי לבעיות הנ"ל ניתן ליישום באמצעות האפשרות הקיימת לפיצול מגרש מגורים מהנחלה.


פיצול המגרש מהנחלה יכולה להתבצע לפני הבניה או לאחריה . ניתן לפצל מגרש מהנחלה לפני בנית בית בנחלה וכן ניתן לקבוע  בהסכם בין ההורים לבנים בו יקבעו התנאים לביצוע הפיצול ומימושו לאחר בנית בית המגורים ע"י הבן/בת בנחלה.


את המגרש שיפוצל ניתן להקצות על שם בן/בת או למכור לצד שלישי . הוראת אגף חקלאי 62


כבר בשנת 1999 אפשרה הוראת האגף החלקאי מס' 62 לפצל מגרש מנחלה.


הבעיה היא שמי שיבחר לפעול לפי הוראת אגף 62 יידרש לשלם לרמ"י דמי חכירה בשיעור 91% משווי מגרש או במקרה שחל היטל השבחה 46%, ובהתאמה באזורי עדיפות ב-51% או 25.78%, ובאזורי עדיפות א' -31% או 15.67%. 


יודגש כי בעקבות פס"ד בלוך במרבית המקרים יחול היטל השבחה על הפיצול ומימוש זכויות הבניה שעל המגרש.החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1355


החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1355 (לשעבר 1155 ולפניה 979) מאפשרת לפצל מגרש מנחלה בתשלום של 33% משווי המגרש, 18.67% באזור עדיפות ב', ו12.82% באזור עדיפות א'.


על מנת להיכנס להסדר זה, יש להצטרף להסדר הקיים בהחלטה 1355.


התנאים שדורשת רמ"י כתנאי להצטרפות להסדר שבהחלטה 1355 הם:  רישום חלקה א' בספרי מירשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות, הסדרה ותשלום בגין כל השימושים החורגים שבנחלה,  לרבות תשלום בגין תקופת עבר.


המצטרפים להסדר יצטרכו לשלם לרמ"י דמי חכירה מהוונים בשיעור 3.75% משווי חלקת המגורים. חישוב שווי חלקת המגורים יהיה ל 2.5 דונם, כשהיקף הבניה הוא 375 מ"ר.


לאחר תשלום זה, ניתן יהיה לפצל המגרש מהנחלה בתשלום של 29.25% (השלמה ל-33%) משווי המגרש, ובמקרים בהם הנחלות נרכשו בתמורה יהיה הרכיב 16.25% (השלמה ל-20%) משווי המגרש ובאזורי עדיפות שעורים נמוכים מאלו.החלטת הנהלת רמ"י מס' 3139


כיום רמ"י עדיין אינה ערוכה ואינה מישמת את החלטה 1355 במושבים ברחבי הארץ. 


החלטת הנהלה 3139 של רמ"י מאפשרת לבצע פיצול מגרש מנחלה ע"פ התשלומים הנדרשים כיום ובעת יישום החלטה 1355 לבקש התחשבנות מחדש ע"פ הוראות ההחלטה. 


במסגרת ההתחשבנות כשההחלטה תיושם, החלק העודף מהתשלום ששולם עבור פיצול המגרש יוחזר ע"י רמ"י בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.הליכי תכנון 


לצורך פיצול מגרש מהנחלה יש להכין  תכנית פיצול לאישור בועדת התכנון (תב"ע), הליך זה אורך זמן.


לאור זאת, משפחות שמתכננות ו/או מעוניינות בפיצול, רצוי שיתחילו בהליך התכנון כבר עתה .


יתכן שעד לסיום ההליך התכנוני תיושם החלטה 1355 באופן כללי וניתן יהיה לשלם בגין הפיצול את התשלום המופחת.


במקרה בו בן/בת מעוניינים לבנות בנחלה , ניתן ראשית להגיש תוכניות לבנית בית שני בנחלה ולעגן בהסדר בין ההורים לבנים את זכויות הבן/הבת. 


לאחר אישור התוכניות ניתן להתחיל בהליכי פיצול המגרש מהנחלה.
חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל